برای ایجاد یک سایت برای موسسه خود، اولین گام ثبت یک نام منحصر به فرد برای سایت است. این نام که به عنوان دامنه شناخته می شود، از دو قسمت تشکیل شده است که با یک نقطه از یکدیگر جدا می شوند. قسمت اول که قسمت اصلی نام است، می تواند نام موسسه، نام محصول یا هر نام دلخواه دیگر باشد (با شرطی که قبلا توسط فرد دیگری ثبت نشده باشد). قسمت دوم که شناسه نام یا پسوند است، باید با توجه به نوع سایت انتخاب شود.